Varför använda LOD-verktyg?

Utforma LOD-system för de regn som har störst påverkan

Även om det finns många tillvägagångssätt för design av reningssystem för dagvatten, missar många huvudpunkten.

Den största mängden förorenat dagvatten uppkommer i små, dagliga regn, därmed måste systemen optimeras för just dessa mindre regn.

Det finns många aspekter som påverkar hur ett reningssystem fungerar, men en av de viktigaste förutsättningarna är att en betydande del av den årliga avrinningen passerar igenom systemet. När man beräknar funktionen av mindre system som raingardens, där rening sker kontinuerligt medan ett regn pågår, är antaganden om markens fuktighet, tidigare regn, regnintensitet och tiden som passerat mellan regnskurar av stor vikt. Dessa förutsättningar kan bara modelleras på ett riktigt sätt med kontinuerlig modellering med lokal regndata.

Många kommunala riktlinjer har som mål att rena 90% av den årliga avrinningen. Med hjälp av LOD-verktyg kan efterlevnad av detta mål lätt utvärderas på ett riktigt sätt.

Utvärdering baserad på verklig regndata kan ge information om vilken regnmängd som faller i ett “medel” eller “typiskt” regn, och vilket storlek av regn som man behöver fånga och fördröja för att behandla en viss procentandel av den årliga nederbörden. Men antagandet om hur mycket tid som kan passera mellan två regnskurar som fortfarande betraktas som del av samma regntillfälle (kallad “uppehållstid”, vanligtvis mellan 2 och 12 timmar) måste göras. För en raingardens där systemet normalt kommer att tömmas inom några timmar blir detta av stor vikt.

Dimensionering baserad på endast regndjupet kommer att resultera i överdimensionerade och oekonomiska system. LOD-verktyg beräknar det regndjup som systemet kan fördröja och rena under ett pågående regn, vilket maximerar kostnadsnyttan.

Med tanke på att majoriteten av dagvatten uppkommer i små dagliga regn, kommer system som dimensionerats för att ta hand om stora regndjup bara att medföra en obetydlig ökning av den mängd dagvatten som i verkligheten kommer att renas varje år. Då större system kostar mer att anlägga medför detta en dålig avkastning på den ökade investeringen.

För att på ett riktigt sätt modellera ett komplext system så som raingardens eller infiltrationssystem krävs kontinuerlig modellering med verklig regndata. LOD-verktyg låter dig göra detta.

Utvärdera system på ett riktigt sätt

Det tidssteg som används vid modellering av ett system måste vara tillräckligt kort för att återspegla funktionen av varje enskild systemkomponent. Detta är särskilt viktigt för system med kontinuerlig genomströmning, såsom dagvattenfiltreringssystem och raingardens, där varje systemkomponent påverkar systemets övergripande prestanda.

För långa eller för korta tidssteg medför att systemens funktion över- eller underskattas.

På samma sätt kommer ett system som endast dimensionerats baserat på ett bestämnt regndjup inte att beakta systemets fortlöpande funktion under ett pågående regn, vilket leder till överdimensionerade system till en högre kostnad och med endast en marginell ökning av den behandlade mängden dagvatten.

Våra beräkningsverktyg använder verklig, lokal regndata med ett kort tidssteg av 15 minuter. Detta är tillräckligt kort för att på ett realistiskt sätt modellera alla delar av ett system, även för mindre avrinningsområden och system.

Med hjälp av beräkningsverktygen kan användaren snabbt bedöma hur förändringar i systemens utformning påverkar den övergripande funktionen, och kan även modellera framtida förändringar av regnmängd eller förändringar i avrinningsområdet. Detta säkerställer att de system som anläggs ger största möjliga miljönytta, och minskar risken att pengar spendera där de inte medför någon fördel för recipienten.